ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Regulamin ośrodka

Wyciąg
z
PROTOKOŁU Nr 14/8/2011
z posiedzenia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
z dnia 9 września 2011 r., godz. 16:30

W głosowaniu brało udział 15 osób

U c h w a ł a Nr 2/09.09.11
Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy
z dnia 9 września 2011 r.

w sprawie utworzenia Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz zatwierdzenia regulaminu regulaminu funkcjonowania Ośrodka wraz z taryfą opłat

1. Tworzy się Ośrodek Mediacyjny działający przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy, zwany dalej „Ośrodkiem”

2. Siedzibą Ośrodka jest Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy

3. Przedmiotem działania Ośrodka jest prowadzenie postępowań mediacyjnych przewidzianych przepisami art. 183/1/ i następne kpc, w tym skierowanych do mediacji przez Sąd jak i przez strony sporów na podstawie zawartych w tym celu przez strony umów o mediację.

4. Zatwierdza się Statut Ośrodka Mediacyjnego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zatwierdza się Regulamin funkcjonowania Ośrodka wraz z taryfą opłaty stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Nadzór nad działalnością Ośrodka powierza się Wicedziekan Gabrieli Krajczewskiej.

7. Tworzy się stanowisko Kierownika Ośrodka Mediacyjnego, do którego zadań należy w szczególności:

  1. opracowanie Regulaminu funkcjonowania Ośrodka i trafy opłat
  2. sporządzenie listy mediatorów
  3. organizowanie szkoleń dla mediatorów z zakresu działalności mediacyjnej
  4. upowszechnienie działalności Ośrodka wśród radców prawnych, w środowiskach lokalnych, w szczególności wśród przedsiębiorców
  5. przekazanie list mediatorów Prezesowi Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz – w razie potrzeby – innym sądom

8. Na funkcję kierownika Ośrodka Mediacyjnego powołuje się radcę prawnego Bernadetę Podraska.

9. Budżet Ośrodka ustalany jest corocznie – jako odrębna pozycja – w ramach budżetu (planu finansowego) Izby, poczynając od 1.1.2012 r. z tym, że limit wydatków Ośrodka w okresie od 1 września do 31 grudnia 2011 r. ustala się w kwocie nie niższej niż 1500 zł i nie wyższej niż 5000 zł.

10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 9 września 2011 r. z mocą obowiązującą od 1 września 2011 roku.

Załączniki:

Statut i Regulamin funkcjonowania Ośrodka wraz z taryfą opłat.

Uchwałę podjęto jednomyślnie.

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry