ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Studium przypadku

Mediacja w zamówieniach publicznych

W końcu doczekaliśmy się długo oczekiwanych przepisów, które mam nadzieję w burzliwym tempie rozwiną mediację w zamówieniach publicznych.

Otóż od 1 czerwca 2017r.  obowiązuje ustawa z 7.04.2017r. /Dz.U.Nr. z 2017r.poz. 933/ ,która znacząco zmienia ustawę z dnia 27.08.2009r.  o finansach publicznych oraz o ustawę  z 17.12.2004r. O odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych .

W ustawie o finansach publicznych został dodany art. 54a zgodnie z którym ” jednostka sektora finansów publicznych może zawrzeć ugodę w sprawie spornej należności cywilnoprawnej w przypadku dokonania oceny, że skutki ugody są dla tej jednostki lub odpowiednio Skarbu Państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego korzystniejsze niże prawdopodobny wynik postępowania sądowego lub arbitrażowego.  Ocena skutków ugody nastąpi, w formie pisemnej, przy  uwzględnieniu okoliczności sprawy, w szczególności zasadności spornych żądań, możliwości ich zaspokojenia i przewidywanego czasu trwania oraz kosztów postępowania sądowego albo arbitrażowego.

W ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dodano  do art.5- ust.4, do art.11 – ust.2 oraz zmieniono treść art.15. W rezultacie tych zmian :  Nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych:

  • wykonanie ugody w sprawie spornej należności cywilnoprawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa
  • dokonanie wydatku ze środków publicznych na  podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilno- prawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa
  • zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania na podstawie ugody w sprawie spornej należności cywilno- prawnej zawartej zgodnie z przepisami prawa.

W dotychczasowej praktyce jednostki sektora finansów  niechętnie zawierały ugody obawiając się odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Często decydowano się na proces sądowy z dużym ryzykiem przegranej  tylko po to by mieć wyrok sądu i nie spotkać się z zarzutem  naruszenia ustawy. Na marginesie w mojej ocenie takie decyzje były bardzo nieodpowiedzialne , gdyż prowadziły często do marnotrawienia środków publicznych poprzez konieczność zapłaty wysokich kosztów procesu.

Niemniej przyjmuję powyższą zmianę z utęsknieniem i nadzieją ,iż  ugody w zamówieniach publicznych pojawią się jak grzyby po deszczu.

r.pr. BPodraska

Mediacja pomiędzy małżonkami

Narastające trudności i towarzyszące im nieporozumienia spowodowały, iż szczęśliwe początkowo małżeństwo obecnie wisi na włosku. Nie zawsze jednak związek musi kończyć się rozstaniem.
Pomóc może mediator. Może on prowadzić mediację bezpośrednią  polegającą na  spotkaniu stron w obecności mediatora, wspólnym wypracowaniu rozwiązania lub
Mediację pośrednią, gdzie strony spotykają się z mediatorem indywidualnie, a mediator przekazuje stronom propozycję rozwiązania sprawy .

czytaj więcej

Skorzystaj z mediacji bo warto

Mediacja jako alternatywa rozwiązywania sporów na drodze sądowej pozwala stronom wypracować porozumienie satysfakcjonujące obie strony/WIN-WIN/.

Jak to wygląda w praktyce?
Kontrahent zapomniał zapłacić za usługę i udaje, że nas nie zna.
Przyjaciel nie oddał pożyczki i twierdzi, że to my jesteśmy mu coś winni.
Sąsiad uporczywie narusza ciszę nocną.
Pracodawca nie wywiązał się z zobowiązań. czytaj więcej

Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

Już od najmłodszych lat towarzyszą nam konflikty. Spory między dziećmi rozwiązują rodzice lub wychowawcy, jednak w dorosłym życiu zazwyczaj sami pozostajemy z problemem próbując go rozwiązać, w ostateczności przed sądem. Zamiast kierować się do sądu można, dzięki mediacji, drogą dialogu dojść do konstruktywnego porozumienia.

Od 1 stycznia 2016 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące mediacji. Samo pojęcie mediacji jest wciąż mało rozpoznawalne w świadomości społecznej. Podczas procesu mediacyjnego osoby biorące udział w sporze mogą doświadczyć czegoś zupełnie innego niż na sali sądowej, ponieważ mediator stwarza warunki na bezpieczne ujście negatywnych emocji i pomaga przyjąć postawę kreatywną wobec konfliktu.

Mediacja to metoda ugodowego rozwiązywania sporów. Jest procedurą, której podlega prawie każdy rodzaj konfliktu. Skierowana jest do szerokiej grupy odbiorców, którzy nie chcą i nie mają czasu na długie procesy lub chcą przeznaczyć swoje finanse na inne cele.
Mediacja jest poufna, a udział w niej jest dobrowolny. Wystarczy, że strony konfliktu chcą się porozumieć, uregulować swoje sprawy.

Korzyści płynące z mediacji są szczególne wówczas, gdy wzajemne relacje między skonfliktowanymi ludźmi nie kończą się w chwili zakończenia sporu. Ważne jest to między innymi w relacjach rodzinnych, biznesowych, gdzie występuje zależność lub współpraca.

Mediator pomaga wypracować porozumienie, które będzie satysfakcjonujące dla każdej ze stron. Postępowanie mediacyjne umożliwia stronom wzajemne wysłuchanie się, przedstawienie własnych racji, odnalezienie wspólnych interesów oraz wypracowanie możliwych rozwiązań. Mediator jest osobą bezstronną, nie zaangażowaną w konflikt, która nie reprezentuje interesów żadnej ze stron i nie narzuca swoich rozwiązań. Sama obecność osoby nie związanej z konfliktem powoduje, że rozmowa staje się bardziej stonowana i merytoryczna.

Osoby w konflikcie wymagają wsparcia, ponieważ towarzyszy im szeroki wachlarz negatywnych emocji jak: rozgoryczenie, żal, frustracja, poczucie krzywdy aż wreszcie bezradność. Ma to niebagatelny wpływ na sam proces mediacyjny, ale również na ogólne funkcjonowanie. Dlatego warto podjąć wszelkie starania, by zminimalizować zgubne efekty sporu.

Dzięki mediacji strony konfliktu ponoszą mniejsze koszty emocjonalne. Mediacja ma na celu dojście do ugody, która zadowala obie strony. Należy dostrzec wartość, jaką jest zakończenie konfliktu, a wiedza o mediacji może zmienić przyszłość.

Opracowała Anna Karwowska

Mediacje cywilne po 1 stycznia 2016r.

Mediacja w sprawach cywilnych jest instytucją, która została wprowadzona do polskiego porządku prawnego w 2005 roku. Jednak od tej pory liczba ugód zawieranych w wyniku mediacji nadal pozostawała nikła wobec wszystkich spraw rozpoznawanych przez sądy. Ma to się zmienić od 1 stycznia 2016 r., kiedy to wejdą w życie nowe przepisy kodeksu postępowania cywilnego zmieniające zasady prowadzenia mediacji (ustawa z dnia 13 października 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów). Celem nowelizacji jest rozszerzenie i upowszechnienie wykorzystywania mediacji w sprawach cywilnych, zwłaszcza pomiędzy przedsiębiorcami. Skutkiem zmian ma być szersze i częstsze wykorzystywanie mediacji, a co za tym idzie, skrócenie i usprawnienie procesów sądowych oraz obniżenia kosztów sporów, zarówno po stronie obywateli jak i państwa.

Zmiany w procedurze układają się w etapy w trakcie, których przekazywana jest wiedza na temat polubownych metod rozwiązywania sporów: obowiązek informowania sądu już w pozwie o próbie zakończenia sporu polubownie, obowiązek pouczenia stron przez sąd o możliwości mediacji, nakłanianie stron do mediacji na każdym etapie postępowania, większa rola sędziego przy analizowaniu spraw które mają potencjał do mediacji, nakazanie stronom udziału w postępowaniu informacyjnym dotyczącym mediacji, obciążenie strony niechętnej zawarciem ugody kosztami postępowania oraz zwrot opłat na skutek zawarcia ugody po przeprowadzeniu mediacji. Istotnym rozwiązaniem jest podniesienie zarówno prestiżu zawodu mediatora, jak i standardów wymaganych od mediatorów stałych oraz wprowadzenie mechanizmu ich weryfikacji. czytaj więcej

Rozliczenie umowy o dzieło pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Strony zawarły ustną umowę o dzieło, której przedmiotem była realizacja linii technologicznej do modernizacji kotłowni olejowej. Wykonujący dzieło zrealizował linię technologiczną, która jednak nie działała należycie. Wykonawca wielokrotnie podejmował działania celem usunięcia niesprawności. Działania te nie przyniosły jednak zamierzonego efektu – zwiększenia wydajności urządzenia grzewczego. Linia technologiczna została odebrana przez Urząd Dozoru Technicznego a zlecający wykonanie dzieła zapłacił znaczną część umówiono wynagrodzenia. Z uwagi na wady systemu Zlecający wstrzymał wypłatę pozostałej części wynagrodzenia do czasu usunięcia wad. Zleceniobiorca wymontował palniki celem zmotywowania Zlecającego do zapłaty. Zlecający odstąpił od umowy z uwagi na nieusunięcie wad dzieła oraz wezwał Zleceniobiorcę do zwrotu wynagrodzenia i odbioru dzieła. czytaj więcej

Ugoda w zamówieniach publicznych – kary umowne

Strony zawarły umowę o zamówienie publiczne której przedmiotem były prace remontowe w budynku Zamawiającego. W wyniku realizacji umowy Zamawiający obciążył Wykonawcę karami umownymi z tytułu opóźnień w usunięciu wad przedmiotu umowy,  w łącznej kwocie   174 000 zł.

Zamawiający wniósł pozew o zapłatę części kar umownych. W trakcie postępowania sądowego Sąd skierował sprawę do mediacji do Ośrodka Mediacji pozostawiając wyznaczenie mediatora Kierownikowi Ośrodka.

Wyznaczeni mediatorzy z uwzględnieniem wiedzy z zakresu zamówień publicznych skontaktowali się z pełnomocnikami stron w drodze telefonicznej. Podczas rozmowy mediator odebrał od stron zgodę na przeprowadzenie mediacji, poinformował o korzyściach płynących z mediacji oraz o kosztach mediacji. Strony umówiły się z mediatorem na spotkanie mediacyjne. czytaj więcej

Nierówne traktowanie w pracy – co można z tym zrobić?

Nie ma chyba pracownika, który przynajmniej raz w swojej karierze zawodowej nie czułby, że padł ofiarą nierównego traktowania. Kiedy sytuacja zaczyna się powtarzać, a przyczyna nie ma źródła w jakości wykonywanej pracy, nieuchronnie powstaje konflikt. czytaj więcej

Mediacje rodzinne

W sprawach rodzinnych wyróżnić można trzy podstawowe typy mediacji: mediację zmierzającą do pojednania małżonków, mediację w innych sprawach ważnych dla rodziny w trakcie postępowania o rozwód lub separację oraz mediację w innych sprawach rodzinnych.

czytaj więcej

Prawo do kontaktu z wnuczką

Na podstawie wyroku rozwodowego prawo do opieki nad 7 letnią Anią zostało przyznane matce. Ojciec nie został pozbawiony praw rodzicielskich a sposób kontaktu z dzieckiem został ustalony przez sąd. czytaj więcej

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry