ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Mediacja jako sposób rozwiązywania konfliktów

Cel szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla każdego kto chciałby dowiedzieć się więcej alternatywnych metodach rozwiązywania sporów, w tym o polubownym rozwiązywaniu konfliktów w drodze mediacji. Konflikty ze względu na swoją specyfikę i dynamikę dotykają wszystkich w różnych dziedzinach życia a ich rozwiązywanie nie musi niszczyć relacji, zrywać współpracy i kończyć się w sądzie.

Mediacja to inaczej moderowane negocjacje, w których fachowo przygotowana – bezstronna osoba jaką jest mediator lub osoba występująca w jego charakterze, wspiera uczestników i stwarza im warunki do samodzielnego oraz kreatywnego poszukiwania akceptowalnego dla nich sposobu na rozwiązanie powstałego konfliktu.

Niekwestionowanymi zaletami mediacji są wynikające z niej korzyści dla wszystkich uczestników, odnoszące się głównie do oszczędności czasu, kosztów oraz tego co bezcenne dla każdego z nas a mianowicie zdrowia i nerwów. Możliwość wypracowania i znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania sporu, umożliwiającego utrzymanie poprawnych relacji pozwala również skierować energie na współpracę, przyszłość i wynikające z niej korzyści.

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przed sądem ma moc ugody sądowej, co oznacza , iż strony szybciej mogą rozwiązać swój problem nie krzywdząc drugiej strony . W mediacji nie ma przegranych.

SZKOLENIE PODSTAWOWE

W ramach szkolenia w wariancie podstawowym uczestnicy dowiedzą się i poznają:

 • prawne aspekty mediacji w tym mediacji transgranicznych: przepisy regulujące mediacje w
  różnych krajach, informacje jak trafić do mediacji i jak zawrzeć ważną ugodę.
 • pojęcie konfliktu, główne przyczyny jego powstawania oraz kierunki jego rozwiązywania.
 • podstawowe narzędzia efektywnej komunikacyjne niezbędne w mediacji.
 • sposoby na zarządzanie emocjami i podejście do emocji własnych i innych.
 • niezbędne informacji dotyczące podstawowych technik negocjacyjnych.

SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Z uwagi na złożoność i wielość zagadnień obejmujących mediacje, proponujemy i zachęcamy dla zainteresowanych do skorzystania ze szkolenia w wariancie uzupełniającym, w którym uczestnicy dodatkowo wzbogacą swoją wiedzę i poznają:

 • uwarunkowania prawne i praktyczne wskazówki odnoszące się do specyfiki mediacji w
  poszczególnych dziedzinach prawa
 •  psychologiczne podstawy i różnice w komunikacji, odniesienie do analizy transakcyjnej jako
  modelu niwelowania konfliktu i brania odpowiedzialności za rozwiązania (klucz do sukcesu w
  mediacji).
 • podstawowe różnice w osobowości i wynikające z nich różnice w komunikacji podczas mediacji.
 • praktyczne sposoby do przezwyciężania impasu w negocjacjach.
 • prawa perswazji i taktyki negocjacyjne występujące w mediacji w celu ich rozpoznawania i
  wspierania się w określonych sytuacjach.

Odbiorcy szkolenia – brak ograniczeń, każdy kto czuje potrzebę poprawy jakości sfery swojego życia zawodowego, rodzinnego, prywatnego może wziąć udział w szkoleniu. Konfliktu nie da się uniknąć ale można nim dobrze zarządzać i żyć bardziej świadomie.

Termin szkolenia: szkolenie podstawowe28 styczeń 2022r. piątek od godź. 09.00- 15.00, 6 godzin zegarowych
Szkolenie uzupełniające 25.02.2022r.Piątek 9:00-15.00, 6 godzin zegarowych

Prowadzący;
Maciej Podraska – magister prawa oraz certyfikowany trener biznesu. Szkolenia i warsztaty prowadzi od 2003 roku. Od 8 lat mediator sądowy czuwający nad efektywnym rozwiązywaniem konfliktów i wypracowaniem rozwiązań satysfakcjonujących obie strony w mediacji sądowej i pozasądowej. Jedną ze specjalizacji jest prowadzenie kursów na mediatora i współpraca w tym zakresie z Okręgowymi Izbami Radców Prawnych w Bydgoszczy, Olsztynie i Kielcach. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Demokracji w Grudziądzu i Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Przez blisko 17 lat aktywnie wspiera osoby w efektywnej komunikacji oraz zarządzaniu sobą i kompetencjami osobistymi. Pomaga w tworzeniu wizerunku prezentera. Twórca i właściciel firmy MP Training Maciej Podraska skupiającej się na rozwoju osobistym oraz szkoleniami dedykowanymi dla biznesu. Prowadzący w ramach własnej działalności i współpracy z Ogólnopolskimi firmami szkoleniowymi, wiele szkoleń dofinansowanych z KFS i BUR w ramach projektów unijnych. Przez blisko 18 lat aktywnie współpracuje z handlowcami i kadrą kierowniczą firm z wielu branż w Polsce. Jako twórca i właściciel firmy MP Training prowadzi szkolenia w zakresie doskonalenia umiejętności menadżerskich na każdym poziomie zarządzania. Aktywnie promuje Alternatywne Metody Rozwiązywania sporów i konfliktów.

Dorota Garstka- radca prawny, mediator Radca prawny, członek OIRP Łódź, dr nauk prawnych. Kilka lat pracy w Komisji Europejskiej (DG REGIO) jako prawnik. Reprezentant Polski w CIEC (Commission Intenationale de L,Etat Civil). Członej ILA (International Law Assosiation). Doświadczenie również jako akademik i w lobbingu. Od wielu lat prowadzi mediacje transgraniczne, dzięki znajomości kilku języków obcych. Doświadczenie w sprawach administracyjnych, cywilnych, rodzinnych i gospodarczych a także samorządowych. Zawsze poszukuje najlepszych, najbardziej ekonomicznych rozwiązań dla moich klientów. O ile jest to możliwe, wykorzystuje pozasądowe metody rozwiązywania sporów, które uważa za optymalne.

Miejsce szkolenia: on-line na platformie ZOOM, przed szkoleniem uczestnicy otrzymają link do szkolenia
Koszt: 600 zł. brutto, zgłoszenia należy składać emailem na adres bpodraska@op.pl do dnia 24.01.2022r. na szkolenie podstawowe oraz do 18.02.2022r. na szkolenie uzupełniające. Do zgłoszenia należy dołączyć dowód wpłaty. Szczegóły znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Uwaga: cena 500zł. w przypadku zgłoszenia do dnia 13 stycznia 2022r. na szkolenie podstawowe i do 11 lutego 2022r. na szkolenie uzupełniające

Cena szkolenia obejmuje: materiały szkoleniowe, a także możliwość kontaktowania się z trenerem(mailowo) przez okres jednego miesiąca od zakończenia szkolenia
Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z informacją o wymiarze czasowym i programie merytorycznym szkolenia.

Rezygnacja ze szkoleń i odwołanie szkoleń :
1. W przypadku rezygnacji ze szkolenia przez osobę zgłoszoną przed rozpoczęciem pierwszego zjazdu organizator zwraca wpłatę dokonaną przez uczestnika, po potrąceniu 30% wartości szkolenia .
2. W przypadku rezygnacji uczestnika ze szkolenia po jego rozpoczęciu wpłacona kwota nie jest zwracana.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany daty szkolenia w przypadku zgłoszenia mniej niż 6 osób.
4. W przypadku odwołania lub zmiany daty szkolenia przez organizatora (np. z powodu zgłoszenia zbyt małej liczby uczestników) zgłoszonym osobom przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty. Zwrot następuje nie później niż 14 dni od planowanej daty pierwszego dnia odwołanego szkolenia.
5. Osoba zgłoszona na szkolenie może odstąpić od zwrotu zaliczki jeżeli decyduje się na udział w innej edycji tego samego szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy:

https://om.oirp.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2021/12/formularz-zgloszeniowy-na-szkolenie.docx

Program szkolenia:

https://om.oirp.bydgoszcz.pl/wp-content/uploads/2021/12/Program-szkolenia-podstawowego-na-Mediatorow.xlsx

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry