ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Aktualności

Letni kurs mediacji

Ośrodek Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy zaprasza na wakacyjny kurs z mediacji „Zostań mediatorem”
Termin szkolenia: 27,28,29 lipiec 11,12,13 sierpień 2018r. piątki od godź. 13.00- 19.00, soboty, niedziele od 9.00-16.00
Koszt: 1500 zł. brutto, zgłoszenia należy składać do dnia 20.07.2018r. na bpodraska@op.pl

Szczegóły  w zakładce “Szkolenia”- “Zostań mediatorem-szkolenie-z-mediacji”.

Serdecznie zapraszam

Kierownik Ośrodka Mediacji

Bernadeta Podraska

Czy można zdobyć zamówienie publiczne będąc w sporze z fiskusem?

Firma, która regularnie startując w zamówieniach publicznych weszła w spór z fiskusem co do zasadności  naliczenia podatku może się okazać, iż zostanie pozbawiona możliwości zdobywania zamówień.  Przykładowo firma , która np. w wyniku kontroli otrzymała domiar podatku VAT na milion złotych i zamierza taką decyzję kwestionować przed sądem to zanim sprawa się zakończy nie otrzyma zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o brak zaległości podatkowych. To może oznaczać wykluczanie z postępowań. Czy jest jakieś wyjście z tej sytuacji?

Podstawa prawna:

Zamawiający ma obowiązek wykluczyć  z postępowania, na podstawie art. 24 ust.1pkt. 15 prawa zamówień publicznych Wykonawcę ,wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
Zamawiający może przewidzieć w siwz  na podstawie art. 24 ust.5pkt. 8 ustawy pzp, iż wykluczeniu z postępowania podlegać będzie Wykonawca, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
Jeżeli Zamawiający określił w siwz jedynie podstawę wykluczenia na podstawie art. 24ust.1pkt.15 ustawy pzp to nie ma możliwości wykluczenia z postępowania Wykonawcy, który posiada zaległość podatkową i pozostaje w sporze z fiskusem co do naliczenia podatku do czasu uprawomocnienia się niekorzystnego dla Wykonawcy wyroku/ decyzji.
Ale jeżeli Zamawiający przewidział fakultatywną podstawę wykluczenia – art.24 ust.5pkt.8 ustawy pzp to brak zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami jest już podstawą wykluczenia z postępowania.

czytaj więcej

Kolejne Spotkanie Ośrodków Mediacji

W dniu 9.05.2018r. przedstawiciele Ośrodków Mediacji uczestniczyli w kolejnym spotkaniu, które było dwojakiego rodzaju. Została bowiem powołana Sekcja administracyjna mająca na celu rozwój mediacji administracyjnej a jednocześnie dyskutowano nad standardami  wpisu mediatorów na listy mediatorów poszczególnych Ośrodków Mediacji. Znowu krok do przodu. Szczegóły ze spotkania poniżej.

http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/

Zostań mediatorem – kolejna edycja szkolenia

Trwają zapisy na kolejną edycję szkolenia “Zostań mediatorem” Zapraszam wszystkich chętnych, którzy chcą się sprawdzić w nowej roli- osoby, która pomaga skonfliktowanym stronom znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie konfliktu.Szczegóły poniżej.Absolwenci szkolenia mogą wpisać na listę mediatora sądowego. Mogą wykorzystać też zdobyte umiejętności w wykonywanej pracy oraz w życiu prywatnym.

Spotkanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Radców Prawnych.

Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych wspólnie z OIRP w Kielcach zorganizowało spotkanie szefów i przedstawicieli Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych, które odbyło się w dniach 26-28 stycznia 2018 r. w Radomiu.

Ośrodek  brał czynny udział w spotkaniu poświęconemu podniesieniu umiejętności mediatora a także pracom nad dalszym funkcjonowaniem Sieci Ośrodków. Spotkanie było bardo inspirujące i owocne.

http://mediacje.kirp.pl/aktualnosci/

 

Zawiązanie Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji przy OIRP

Widząc konieczność włączenia się radców prawnych w ujednolicanie i podnoszenie poziomu mediacji w Polsce, nieustannie wspierając popularyzację mediacji w społeczeństwie w  dniu 16.10.2017r. dojdzie do uroczystego podpisania  aktu założenia ogólnopolskiej sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych (OMRP).

Z tym dniem Ośrodek Mediacji  przyjmie ujednolicony Kodeks Etyczny Radcy Prawnego Mediatora wraz z deklaracją stosowania  Standardów Prowadzenia Mediacji i Postępowania Mediatora ugruntowujących w społeczeństwie obraz nowoczesnego prawnika oferującego pomoc prawną poprzez stosowanie niekonfrontacyjnych metod rozwiązywania sporów.

 

Drugi punkt konsultacyjny

Uprzejmie informuję, iż od września  jest do Państwa dyspozycji drugi  mediacyjny Punkt Konsultacyjny w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy przy ul. Toruńskiej 64a –POKÓJ 0.07 na parterze przy biurze podawczym Sądu Rejonowego. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy czwartek w godzinach 10-14.

Nadal funkcjonuje mediacyjny punkt konsultacyjny w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy przy ul.Wały Jagiellońskie 4- POKÓJ 9 na parterze po prawej stronie przy wejściu. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w każdy poniedziałek w godzinach 13.30-15.30.

W ramach konsultacji udzielamy wszelkich informacji o możliwościach rozwiązania sporu w drodze rzeczowej rozmowy z udziałem bezstronnego mediatora. Na spotkaniu tym można też złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji.

Ugoda zawarta przed mediatorem, zatwierdzona przez Sąd ma moc ugody sądowej.

Osoby samotnie wychowujące dzieci,  ubiegające się o świadczenie 500+ mogą w drodze ugody przed mediatorem ustalić wysokość alimentów na dziecko.

Serdecznie zapraszam do konsultacji

BPodarska

Kierownik Ośrodka Mediacji przy OIRP w Bydgoszczy

Promocja na szkolenie z negocjacji

Osoby, które zgłoszą się na szkolenie “Negocjacje i psychologia w kontaktach z klientem dla prawników” do 7.07.17r, otrzymają 10% zniżki -180zł

 

Letnia szkoła Negocjacji dla prawników

Ośrodek Mediacji wspólnie z firmą Training House organizuje wakacyjne szkolenie “Negocjacje i psychologia komunikacji z klientem dla prawników”. Szkolenie odbędzie się w uroczej miejscowości Charzykowy nad jeziorem w dniach 5.6 sierpień 2017r. w hotelu Na Skarpie. Serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych, którzy lubią łączyć doszkalanie z przyjemnym relaksem po szkoleniu. Szczegóły w zakładce “szkolenia”.

Zmiana pokoju Mediacyjnego Punktu Konsultacyjnego

Mediacyjny Punkt Konsultacyjny działa przy Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy obecnie w pokoju nr 9 zaraz przy wejściu do Sądu co jest zmianą bardzo korzystną. Mediatorzy Ośrodka pełnią tam dyżury w każdy poniedziałek od 13.30.-15.30.Zapraszam serdecznie

Ośrodek Mediacyjny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry