ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

O mediacji

Co to jest Mediacja?

To nic innego jak spotkanie stron konfliktu w obecności bezstronnego, niezależnego mediatora, którego rolą jest stworzenie warunków do rzeczowej rozmowy prowadzącej do zawarcia ugody, wobec której mediator jest neutralny. Ugoda zawarta w postępowaniu mediacyjnym w sprawach cywilnych po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc ugody sądowej i po nadaniu klauzuli wykonalności stanowi tytuł wykonawczy uprawniający do egzekucji. W ten sposób strony mogą rozwiązać spór bez ponoszenia wysokich kosztów procesowych oraz uniknąć arbitralnego werdyktu sądu zmierzającego do satysfakcji tylko jednej strony. Postępowanie mediacyjne jest postępowaniem szybszym i tańszym niż postępowanie sądowe i prowadzi do rozwiązania satysfakcjonującego obie strony. Strony mają szansę rozwiązać konflikt już na pierwszej sesji mediacyjnej trwającej 1,5 godziny lub na kilku sesjach w dogodnych terminach. Postępowanie jest poufne a strony mają gwarancję, iż wszystkie informacje podane w trakcie mediacji nie zostaną ujawnione i wykorzystane w innych postępowaniach.

Mediatorzy

Mediacje prowadzą osoby o wysokich kwalifikacjach w zakresie wiedzy merytorycznej oraz pod względem komunikacji interpersonalnej: tj. radcowie prawni, psychologowie, pedagodzy, trenerzy w zakresie negocjacji. Takie połączenie umiejętności daje gwarancję sprawnego dojścia do interesów stron i pomoc w wypracowaniu porozumienia zgodnego z obowiązującymi przepisami. Mediator nie może być świadkiem w postępowaniu sądowym , chyba że strony zgodnie zwolnią mediatora z obowiązku zachowania tajemnicy.

Wszczęcie mediacji

1/ ze skierowania sądu– sprawa do mediacji może być skierowana przez Sąd rozpoznający sprawę dając w ten sposób szansę stronom na zawarcie ugody. Sąd może skierować sprawę do mediacji na każdym etapie postępowania.  2/ klauzula mediacyjna– Strony mogą tez zawrzeć w umowie klauzulę o poddaniu pod rozstrzygnięcie wszelkich sporów wynikłych na tle wykonywania umowy w drodze mediacji przez wskazany Ośrodek Mediacji. 3/na podstawie umowy cywilno- prawnej pomiędzy stronami a Ośrodkiem Mediacji – postępowanie inicjuje złożenie wniosku o wszczęcie mediacji przynajmniej przez jedną ze stron na druku dostępnym na stronie www.oirp.bydgoszcz.pl. Wniosek podlega opłacie rejestracyjnej 123zł. Mediacja może być prowadzona, gdy obie strony wyrażają zgodę jej wszczęcia i kontynuowania. Mediacja prowadzona jest zasadniczo przez dwóch mediatorów, chyba że sąd, strony lub Kierownik Ośrodka Mediacji postanowią inaczej.

Katalog spraw

Katalog spraw, w których może być prowadzona mediacja jest bardzo szeroki. Zakresem działania Ośrodka objęte są : sprawy gospodarcze : o zapłatę, odszkodowanie, wykonanie umów/ w tym z zakresu prawa zamówień publicznych/, roszczenia wspólników i akcjonariuszy przeciwko spółkom, ustalenie obowiązków w ramach konsorcjum, rozwiązanie spółki cywilnej, spory budowlane itd. sprawy rodzinne : podział majątku wspólnego, opieka na dziećmi, wysokość alimentów itd., sprawy z zakresu prawa cywilnego; ustanowienie drogi koniecznej, podział spadku, sprawy konsumenckie, konflikty z developerami, zachowek. sposób korzystania z nieruchomości wspólnej, ustanowienie służebności, roszczenia z najmu itd., sprawy prawa pracy; : spory pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, pomiędzy pracownikami, zespołami, wydziałami, menadżerami, konflikty w organach spółki, spory zbiorowe, roszczenia związków zawodowych a także wszystkie inne sprawy, w których jest możliwe zawarcie wykonalnej ugody.

Jakie zasady rządzą mediacją

Mediacje są dobrowolne. To od obu stron zależy rozpoczęcie i kontynuowanie mediacji. Długość trwania postępowania mediacyjnego zależy od stron. Mediacje są poufne. Z postępowania mediacyjnego sporządza się protokół, który nie zawiera szczegółowego przebiegu mediacji. To co zostanie powiedziane na spotkaniu mediacyjnym pozostaje pomiędzy stronami i mediatorem. Mediator jest bezstronny wobec stron, nie doradza żadnej ze stron, nie jest sędzią w sprawie. Wobec porozumienia mediator jest neutralny, nie osądza rozwiązań, nie opowiada się za konkretnym rozwiązaniem. Mediator powinien być akceptowany przez strony. Strony nie mogą powoływać się w postępowaniu sadowym na propozycje ugodowe, wzajemnych ustępstw, inne oświadczenia składane podczas mediacji.

Korzyści mediacji

  • szybkość postępowania, niskie koszty, dyskrecja działań
  • możliwość zachowania lub odbudowania dobrych relacji z drugą stroną
  • nie ma przegranych, strony zachowują kontrolę nad przebiegiem, czasem postępowania
  • możliwość wyboru mediatora
  • wspólne wypracowanie rozwiązania a nie ustalenie kto ma rację w sporze
  • zwiększona skuteczność ugody / aż 80%/ z uwagi na zaangażowanie stron w szukaniu rozwiązania
  • możliwość przymusowego dochodzenia wykonania ugody
  • wszczęcie mediacji przerywa bieg terminu przedawnienia
  • zwrot ¾ wpisu sądowego w przypadku zwarcia ugody przed mediatorem

Porównanie postępowania sądowego, arbitrażowego, mediacji

  Postępowanie sądowe Arbitraż Mediacja
1/Koszty Bardzo wysokie wysokie niskie
2/Czas od kilku miesięcy do kilku lat, czas trwania postępowania zależy od sędziego Ok. 5 miesięcy, czas trwania postępowania zależy od arbitra od kilku dni do dwóch miesięcy, czas trwania zależy od stron
3/Procedury dowody Duży formalizm, formalizm Elastyczne, procedury dopasowane do stron
4/Poufność brak pełna pełna
5/Komunikacja brak ograniczona pełna
6/ Sposób działania wymiana pism, konfrontacja wymiana pism ,konfrontacja współpraca stron
7/Wynik postępowania wygrany/przegrany wygrany /przegrany wygrany/wygrany
8/Kontrola pełnomocnicy pełnomocnicy strony/pełnomocnicy
9/Forma rozstrzygnięcia wyrok wyrok ugoda stron

Porównanie kosztów postępowania sądowego i postępowania mediacyjnego /przykład dotyczy sprawy o prawa majątkowe o wartości 50 000zł./

Wartość przedmiotu sporu 50 000zł. Postępowanie Sądowe MEDIACJA
Wpis sądowy- stosunkowy 5% wartości przedmiotu sporu 2500zł 3%- 1500zł.+VAT nie mniej niż 250zł.+VAT za sesję. Sprawy pow. 3 sesje lub 2 mediatorów – 1500zł + 50% =2250zł.
Opłata rejestracyjna ———— 100zł+VAT
Koszty zastępstwa prawnego Do 50 000zł.-2400zł. ——-
Opłata skarbowa 17zł. ———-
Wynik sprawy 1/Wygrana – zwrot kosztów procesu 2/Przegrana- koszty procesu-4917zł.przy wartości sporu do 50 000zł. Ugoda- tytuł egzekucyjny Wygrany /wygrany Koszty strony pokrywają po połowie

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry