ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Koszty mediacji

I. Koszty postępowania mediacyjnego na podstawie umowy pomiędzy stronami a Ośrodkiem Mediacji

Na koszty postępowania mediacyjnego prowadzonego przez Ośrodek Mediacji na podstawie wniosku o mediację składają się:

  • opłata rejestracyjna
  • opłata mediacyjna
  • wydatki

które uiszcza się na rachunek OIRP:
BPH O/Bydgoszcz 59 1060 0076 0000 4021 9000 4626; lub
Bank Pocztowy 95 1320 1117 2031 7607 2000 0004
lub w kasie OIRP

Strona lub strony składające wniosek o przeprowadzenie mediacji wpłacają bezzwrotną opłatę rejestracyjną w wysokości 100zł. , przeznaczoną na pokrycie kosztów rozpatrzenia wniosku. Rozpatrywane są jedynie wnioski, w odniesieniu do których wniesiona została wymagana opłata rejestracyjna. Jeżeli wniosek o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego nie został prawidłowo opłacony Kierownik Ośrodka wzywa do uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wyznaczonym terminie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania

Opłata mediacyjna wynosi:

a/ w sprawach majątkowych 2% wartości przedmiotu sporu , ustalonej według kodeksu postępowania cywilnego:

-nie mniej niż 300zł za sesję mediacyjną i  nie więcej niż 4 000zł. za postępowanie mediacyjne w sprawach cywilnych i rodzinnych, z wyjątkiem spraw o podział majątku wspólnego, gdzie maksymalna opłata wynosi 2000zł.

– nie mniej niż 600zł za sesję mediacyjną i  nie więcej niż 5 000zł. za postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych, z wyjątkiem spraw o podział majątku wspólnego, gdzie maksymalna opłata wynosi 3000zł.

b/w sprawach niemajątkowych lub gdy nie można ustalić wartości przedmiotu sporu – opłata mediacyjna wynosi 250zł za sesję mediacyjną.

c/wszystkie opłaty przewidziane w niniejszy regulaminie powiększone zostaną o obowiązujące stawki podatku VAT .

 

II. Koszty postępowania mediacyjnego na podstawie skierowania sprawy do mediacji przez Sąd.

W przypadku mediacji skierowanej przez Sąd opłatę , wydatki i koszty postępowania mediacyjnego rozlicza mediator według Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym z dnia 20 czerwca 2016 r. (Dz.U.2016.921 z dnia 2016.06.28):

a/ w sprawach o prawa majątkowe wynagrodzenie mediatora wynosi 1% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 150 złotych i nie więcej niż 2000 złotych za całość postępowania mediacyjnego.

b/ w sprawach o prawa majątkowe, w których wartości przedmiotu sporu nie da się ustalić, oraz o prawa niemajątkowe wynagrodzenie mediatora za prowadzenie postępowania mediacyjnego wynosi za pierwsze posiedzenie mediacyjne, 150 złotych, a za każde kolejne – 100 złotych, łącznie nie więcej niż 450 złotych.

c/ Zwrotowi podlegają udokumentowane i niezbędne wydatki mediatora poniesione w związku z przeprowadzeniem mediacji na pokrycie kosztów:

  • przejazdów – w wysokości i na warunkach określonych w przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej i samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju;
  • wynajmu pomieszczenia niezbędnego do przeprowadzenia posiedzenia mediacyjnego, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych za jedno posiedzenie;
  • korespondencji, w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

W razie nieprzystąpienia stron do mediacji, mediatorowi przysługuje zwrot poniesionych wydatków w wysokości nieprzekraczającej 70 złotych.

Wynagrodzenie oraz wydatki mediatora, będącego podatnikiem zobowiązanym do rozliczenia podatku od towarów i usług, podwyższa się o obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług.

 

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry