ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Co to jest klauzula mediacyjna?

Klauzula mediacyjna to jedno z postanowień  umownych , w którym strony decydują , iż w przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania zawieranej umowy strony będą rozwiązywać spór w drodze mediacji.

Strony mogą zawrzeć  generalne porozumienie w ramach współpracy pomiędzy przedsiębiorcami o rozwiązywaniu w drodze mediacji wszelkich sporów zaistniałych w ramach współpracy.

Dlaczego warto ją zawrzeć?

Przedsiębiorca, który chce rozwiązać spory powstałe w trakcie współpracy w sposób polubowny z poszanowaniem drugiej strony jest wiarygodnym kontrahentem.

Jest to szczególnie ważne w kontaktach zagranicznych, gdyż przedsiębiorcy zagraniczni nie chcą współpracować z przedsiębiorcą, który zamiast rozmawiać o problemach straszy sądem .

Co, gdy sprawa trafi do sądu?

Gdy pomimo klauzuli mediacyjnej jedna ze stron złoży pozew to sąd  skieruje sprawę do mediacji , ale zrobi to tylko  na zarzut strony pozwanej przy pierwszej czynności procesowej.

Wzór klauzuli mediacyjnej

1/ Klauzula mediacyjna w umowie

 Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku  sporu dotyczącego niniejszego kontraktu lub w związku z nim, odnoszącego się również do jego istnienia, ważności lub wypowiedzenia  przed skierowaniem sprawy na drogę sądową, podejmą próbę rozwiązania sporu w drodze mediacji w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy”.

2/ Klauzula mediacyjna ogólna

„ Strony zgodnie postanawiają, że wszelkie spory jakie pojawią się na tle wzajemnej współpracy w ramach działalności obu firm będą w pierwszej kolejności rozwiązywane w drodze mediacji  w Ośrodku Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy”. Dopiero w przypadku wyczerpania polubownych metod rozwiązania sporu w drodze mediacji strona jest upoważniona do dochodzenia swoich praw i roszczeń na drodze sądowej”.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry