ul. Gdańska 68/6, 85-021 Bydgoszcz
tel./fax 52 322 45 36, tel. 796 761 942, 602 494 335

Rozliczenie umowy o dzieło pomiędzy podmiotami gospodarczymi

Strony zawarły ustną umowę o dzieło, której przedmiotem była realizacja linii technologicznej do modernizacji kotłowni olejowej. Wykonujący dzieło zrealizował linię technologiczną, która jednak nie działała należycie. Wykonawca wielokrotnie podejmował działania celem usunięcia niesprawności. Działania te nie przyniosły jednak zamierzonego efektu – zwiększenia wydajności urządzenia grzewczego. Linia technologiczna została odebrana przez Urząd Dozoru Technicznego a zlecający wykonanie dzieła zapłacił znaczną część umówiono wynagrodzenia. Z uwagi na wady systemu Zlecający wstrzymał wypłatę pozostałej części wynagrodzenia do czasu usunięcia wad. Zleceniobiorca wymontował palniki celem zmotywowania Zlecającego do zapłaty. Zlecający odstąpił od umowy z uwagi na nieusunięcie wad dzieła oraz wezwał Zleceniobiorcę do zwrotu wynagrodzenia i odbioru dzieła.

Zlecający wniósł pozew domagając się zwrotu uiszczonego wynagrodzenia wraz z odsetkami, zapłaty odszkodowania za okres korzystania z droższego paliwa.

W trakcie postępowania sądowego Sąd skierował sprawę do mediacji do Ośrodka Mediacji pozostawiając wyznaczenie mediatora Kierownikowi Ośrodka. Do prowadzenie sprawy wyznaczono dwóch mediatorów.

Jeden z mediatorów skontaktował się z jedną z stron oraz pełnomocnikiem drugiej strony telefonicznie. Podczas rozmowy mediator odebrał od stron zgodę na przeprowadzenie mediacji. Następnie w drodze e-mailowej zaprosił strony na mediację, jednocześnie informując o korzyściach płynących z mediacji oraz o kosztach mediacji.

Na spotkaniu mediacyjnym, po przywitaniu stron mediatorzy przedstawili podstawowe zasady mediacji, rolę mediatora w postępowaniu mediacyjnym oraz proponowany przebieg mediacji.

Po „monologu mediatora” strony przedstawiły wstępne stanowiska stron. Na tym etapie mediatorzy stosowali techniki aktywnego słuchania: parafrazy, podsumowania, klaryfikacje.

Z uwagi na bardzo silne emocje stron, zaburzenia komunikacji mediatorzy zdecydowali się na spotkania na osobności oraz dalsze prowadzenie mediacji w sposób wahadłowy.

W trakcie spotkania z mediatorami strony przedstawiały propozycje rozwiązania konfliktu            w efekcie czego strony wypracowały projekt porozumienia.

W dalszym etapie postępowania prowadzonego drogą e-mailową strony uzgadniały szczegóły ugody oraz dokładnie analizowały zgodność ugody z prawem.

W rezultacie strony ustaliły, iż Zleceniobiorca dokona zapłaty na rzecz Zlecającego określoną kwotę w ustalonym terminie w dwóch ratach oraz odbierze część wykonanego dzieła. Zleceniodawca odeśle skorygowane faktury.

Kończąc zaistniały spór gospodarczy poprzez zawarcie ugody strony zaoszczędziły czas oraz koszty procesu. Strony samodzielnie mogły ustalić sposób rozliczenia umowy w sposób, który najbardziej im odpowiadał. Obie strony czuły się usatysfakcjonowane, czego nie udałoby się uzyskać w przypadku wydania wyroku sądowego, korzystnego tylko dla jednej ze stron.

Ośrodek Mediacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Bydgoszczy

realizacja: estinet.pl
do góry